طراحی سایت

بهبود مستمر چابک

بهبود مستمر در مدیریت فرآیند کسب وکار چابک

بهبود مستمر به معنی دستیابی به یک ذهنیت جدید در سازمان است و با توجه به اینکه بهبود مستمر، روند طبیعی کسب و کار است
نه یک رویداد در چرخه بهبود مستمر. پس میتوان گفت هر فاز در چرخه، شما را با یک درجه از ساختار آشنا میسازد .فرایند بهبود مستمر به طور مداوم اثربخشی، کارایی و سازگاری را درسازمان ارائه می دهد.


این چرخه عبارتست از: ارزیابی، تست، ارزیابی و اجرا

1- ارزیابی: تعیین فرصت ها.
2- تست: تغییر را انجام دهید و آنرا بطور مداوم بهبود میدهد .
3- ارزیابی: تعیین اینکه آیا تغییرات اعمال شده پاسخ مناسبی به ما داده اند.
4- اجرا:  اجرای تغییر در مقیاس وسیع..


بهبود مستمر، یک اصطلاح مشتق شده از مجموعه فعالیتها در حوزه کیفیت است، که به معنی نظارت بر فرآیند کسب و کار و بهبود فعالیت ها در جهت رشد و بقای سازمان است. داشتن ذهنیت بهبود مستمر تضمین می کند که این روند توانایی دستیابی به پیشرفت و بهبود فرایندها را داراست.

بهبود مستمر به طور مداوم فرآیند کسب و کار را اندازه گیری می کند،آنها را ارزیابی کرده ،نیازهای مشتری و انتظارات آنها را برطرف نموده، و در نهایت افراد را در بهبود فرایندهای سازمانی یاری میکند.

The Power of Business Process Improvement