طراحی سایت

ماموریت agile

ماموریت تیم ما

مأموریت تیم پایگاه دانشی مدیریت فرایند کسب وکار


1- ترویج مفاهیم پایه ای مدیریت فرآیند کسب و کار

2- تشریح مفاهیم و معرفی روش‌های مد‌ل‌سازی، کنترل و بهبود فرآیندهای کسب و کار

3- گردهم آوری متخصصین ، فعالان و علاقمندان به حوزه مدیریت فرآیندهای کسب وکار

4- تشریح تجربه‌های موفق و موارد مطالعاتی پیاده سازی نظام مدیریت فرآیندهای کسب و کار