طراحی سایت

رویکردهای انتخاب BPMS

انتخاب رویکرد مناسب BPMS

سیستم مدیریتی فرآیند کسب و کار به عنوان پل ارتباطی بین مدل‌سازی کسب وکار و ایجاد بسترهای فناوری ارتباطات مورد نیاز سازمان برای دستیابی به چابکی است که امکانات تغییرات در فرآیندهای سازمانی را به ساده ترین و کم هرینه ترین شکل ممکن ایجاد میکند.

در این راستا یک راه حل BPMS شامل موارد زیر است:

طراحی فرآیند ،موتور اجرایی فرآیند ،موتور قوانین ،نظارت بر فعالیت فرآیند.

مقالات