طراحی سایت

مدلسازی مدیریت فرآیند چابک

مدل سازی فرآیندهای کسب و کار چابک

مدلسازی فرآیندها فعالیتی است که توسط تحلیلگران فرآیندها و به منظور استخراج فرآیندهای موجود و نمایش فرآیندهای جدید در تمام متدولوژی ها و استراتژی های مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین فعالیتی تحلیلگران، از ابزارهای مدلسازی برای مدل کردن وضعیت فعلی و وضعیت آینده سازمان استفاده می کنند.

مدل سازی فرآیند کسب و کار، نمایش گرافیکی فرآیندهای کسب و کار و جریانهای کاری سازمان ها و شرکت ها تعریف میشود. مدلسازی به عنوان وسیله ای برای شناسایی پیشرفت های بالقوه بکار گرفته میشود و معمولا از طریق روش های مختلفی مانند نمودار جریان کار، نمودار جریان اطلاعات و غیره انجام می شود.

5 دلیل مهمی که بکارگیری مدلسازی فرآیند کسب وکار را در سازمان لازم و ضروری میداند

  • بدست آوردن بینش سازمانی-با استفاده از مدلسازی فرآیندها  شما میتوانید درک عمیق تر از نحوه عملکرد فرآیندهای خود و نحوه عملکرد کسب و کار خود را پیدا کنید
  •  بهبود کارایی - عملکرد اصلی مدل سازی فرآیند کسب وکار بهبود فرآیندهای انجام شده در سازمان است.
  • پیاده سازی بهترین روش ها و استاندارد سازی آنها - اگر شما یک سازمان بزرگ را مدیریت می کنید، شانس خوبی وجود دارد که تیم های مختلف یک فرایند متفاوت را با این روش همزمان باهم مدیریت کنید. ایجاد بهترین شیوه طراحی، تضمین کننده روند اجرایی دقیق همراه با بهره وری است.
  • چابکی فرآیند - اگر تجزیه و تحلیل فرآیند های کسب وکار  یک هنجار در یک سازمان تلقی میشود، میتوانیم با فرهنگ نوآوری و تغییر این هنجار را اجرایی کنیم . با در اختیار داشتن مداوم فعالیت های تجاری، می توانید در مقابل تغییرات تکنولوژیکی پیشرفت کنید.
  • شفافیت - هر کس در سازمان شما، به نسبت فعالیت خود، از فرایند کاری آگاه است. هدف، چگونگی کارکرد آن و ... این امور منجر به پاسخگویی می شوند؛

Improving Efficiency

Enforce Best-Practices

Process Agility

Transparency