طراحی سایت

نرم افزارهای مدلسازی

نرم افزارهای مدلسازی

مدل‌سازی فرآیند یکی از گام‌های مهم در نظام مدیریت فرآیندهای کسب و کار می‌باشد. در مدل سازی فرآیند، فعالیت‌های اجرایی سازمان را می توان با زبان‌های مدلسازی گوناگون ، ترسیم نمود. زبان های مدل سازی در واقع نمادها و قواعدی است که توسط یک موسسه علمی و یا شرکت پیشرو نرم افزاری ارائه گردیده است و به عنوان مبنایی قابل درک در ترسیم فرآیندها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این میان نرم افزارهای مدلسازی، با در اختیار گذاشتن نمادها و قواعد هر یک از این زبان‌های مدلسازی، به طراحان و تحلیلگران فرآیندهای کسب و کار کمک می‌نمایندتا با سهولت ، دقت و سرعت بیشتری فرآیندهای سازمانی خود را مدلسازی کنند. 

مقالات