طراحی سایت

متدولوژی های BPM

متدولوژِی مدیریت فرآیند کسب و کار

متدولوژی BPM  یک مجموعه خاص از فعالیت های انجام شده است که به دنبال آن چرخه عمر خاصی از مراحل، در هر فاز را عنوان میکند.متدولوژی به آسانی تمام مراحل فعالیت را بیان کرده که این چرخه شامل نظم و انضباطی مناسب در جهت عملکرد سازمان برای بهبود مستمر و کنترل فرایندهای سازمانی است.

برخی از روش‌های درگیر بیشتر در محیط‌های پیچیده بسیار مفیدند، و ممکن است برای بهبود فرآیند ساده overkill پیچیدگی داشته باشند. در عین حال نمی‌خواهیم ارزشی را که از سازمان دهی توسط شما حول این رشته‌ها حاصل شده است را دست‌کم بگیریم.

متدولوژی مدیریت فرآیند کسب‌وکار نه تنها نیازمند خط‌مشی است بلکه یک روش موثر برای برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت، نظارت و بهبود کاربردهای فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد.


مقالات