طراحی سایت

مدیریت فرآیند کسب و کار چابک

آشنایی با مدیریت فرآیند کسب وکار چابک

به مجموعه فعالیت یا فعالیتهاي متوالی که ورودي و خروجی مشخصی داشته و به منظور پاسخگویی به رویداد مشخصی در راستاي تحقق ماموریت ها و رفع نیازمندیهاي واحد سازمانی انجام می‌شودمدیریت فرآیند گفته میشود.

کاري است که بر اساس تخصص و نیاز بر عهده یک واحد سازمان مستقل از سایر واحدهاي سازمانی گذاشته می‌شود.

مانند : انجام امور مالی، بایگانی اسناد و ...آیند کسب و کار (Business Process)

یک فرآیند کسب و کار عبارت است از دنباله اي از فعالیتهاي هماهنگ در راستاي دستیابی به هدفی مشخص که توسط مشارکت کنندگان در فرآیند اجرا شده و داراي ورودي و خروجی مشخصی participants)) می باشد.

پس از یک دهه از بحث های متضاد و بحث برانگیز در مورد معنی "BPM"  ، ما در BPM.com  و با کمک متخصصان صنایع دیگر در ایجاد یک تعریف رسمی و قطعی BPM به هم پیوستیم:
"
مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)  شامل هر ترکیبی از مدل سازی، اتوماسیون، اجرای، کنترل، اندازه گیری و بهینه سازی ،پایش جریان های کسب و کار سازمان در حمایت از اهداف شرکت، سیستم های سازمانی، کارکنان، مشتریان و شرکای داخلی و خارجی از مرزهای سازمانی است "
هدف ما ازین کار، یافتن تعریفی است که دقیقا مفهوم BPM را نشان می دهد که اکثر افراد و سازمان ها برای اصطلاح BPM از آن استفاده می کنند.

WWW.BPM.COM