طراحی سایت

نمایش مطالب

مدلسازی فرایند BPMN

مدلسازی فرایند BPMN
مقالات, زبان BPMN 1397/05/22زهرا مرادفام

مدلسازی فرایند BPMN


به تصویر درآوردن توالی فعالیتهای کسب و کار و اطلاعات مرتبط با آن را مدلسازی فرآیند گویند. در واقع مدل‌سازی فرآیندها فعالیتی است كه توسط تحلیل‌گران فرآیندها و به منظور استخراج فرآیندهای موجود و نمایش فرآیندهای جدید در تمام متدولوژی‌ها و استراتژی‌های مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدل سازی فرآیند چیست؟

به تصویر درآوردن توالی فعالیتهای کسب و کار و اطلاعات مرتبط با آن را مدلسازی فرآیند گویند. در واقع مدل‌سازی فرآیندها فعالیتی است كه توسط تحلیل‌گران فرآیندها و به منظور استخراج فرآیندهای موجود و نمایش فرآیندهای جدید در تمام متدولوژی‌ها و استراتژی‌های مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین فعالیتی تحلیل‌گران از ابزارهای مدل‌سازی برای مدل كردن وضعیت فعلی و وضعیت آینده سازمان استفاده می‌كنند.

سطوح متفاوتی برای مدل سازی فرآیند ها وجود دارد:

 • نقشه فرآیند (فلوچارت های ساده از فعالیتها)
 • توصیف فرآیند (فلوچارت به همراه اطلاعات اضافه اما نه به اندازه ای کامل که عملکرد آن را به طور کامل توصیف کند.)
 •  
 • که هر یک از سطوح نام برده در فوق را پوشش می دهد.

برخی از مهمترین مزایای استاندارد سازی علائم مورد استفاده در مدل سازی فرآیند به شرح زیر است:

 • ایجاد تفکر مشترک و گروهی
 • تسهیل ارتباطات
 • ایجاد درک متقابل
 • راهکار دسترسی به کیغیت
 • راهکار بهبود مستمر
 • عامل اعتماد مشتری
 • عامل رضایت مشتری
 • راهکار تشخیص و پیشگیری
 • راهکار کنترل
 • کاهش هزینه و ضایعات

BPMN چیست؟

BPMN یا Business process Management Notation ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) می باشد. در واقع می توان گفت مزیت اصلی استفاده از تکنولوژی BPM، وجود زبان استانداردی به نام BPMN می باشد.

ویژگی اصلی BPMN، قابلیت تبدیل آن به زبانهایی است که قابل درک توسط سیستمهای نرم افزاری خصوصا SharePoint MS می باشد.

 • فلوچارتی بر پایه تعدادی اشکال گرافیکی به صورت استاندارد است که فرآیندهای کسب و کار را تعریف می کند.
 • توافقی است بین ابزار های چندگانه مدل سازی ( که هر کدام اشکال گرافیکی خود را دارند) تا یک نوع مشترک اشکال گرافیکی را برای استفاده عموم به کار برند.

لازم به ذکر است که BPMN، تا جایی که نیاز باشد، قابلیت کاربرد داشته و پیچیدگی آن، بستگی به هدف استفاده از آن دارد.

اولین نسخه ‏BPMN‏ در 13نوامبر سال 2002 توسط موسسه BPMI در اختیار ‏عموم قرار گرفت و نسخه دوم آن در دست تدوین است.

 

BPMN، نموداری تحت عنوان « BPD» فراهم نموده که به منظور استفاده افراد فراگیر در طراحی و مدیریت فرآیند های کسب و کار طرح ریزی شده است.

عملاً BPD شبكه ای از اشیاء گرفیكی است كه فعالیت ها، كنتر لهای جریان وچگونگی ترتیب اجرای فعالیت ها را نمایش می دهد.

نمونه ای از آن را در شکل زیر مشاهده می کنید.

در حالت کلی، یک BPD، 4 جزء اصلی دارد که به هر یک به طور جداگانه می پردازیم:

 1. Flow Objects یا اشیاء جریان فرآیند
 2. Connecting Objects یا اشیاء ارتباط دهنده
 3. Swim Lanes یا خطوط شناوری (مسیر جریان)
 4. یا مصنوعات