طراحی سایت

نمایش مطالب

اشیاء ارتباط دهنده

اشیاء ارتباط دهنده
مقالات, زبان BPMN 1397/05/24زهرا مرادفام

اشیاء ارتباط دهنده


اشیاء ارتباط دهنده برای پیوند دادن Flow Object ها در یک BPD بکار می روند تا ساختار شماتیك فرآیند تجاری را نمایش دهند.

سه نوع شئ پیوند دهنده وجود دارد که عبارتند از:

  1. Sequence Flow (جریان توالی)
  2. Message Flow (جریان پیام)
  3. Association(پیوند)

Connecting Objects یا اشیاء ارتباط دهنده

اشیاء ارتباط دهنده برای پیوند دادن Flow Object ها در یک BPD بکار می روند تا ساختار شماتیك فرآیند تجاری را نمایش دهند.

سه نوع شئ پیوند دهنده وجود دارد که عبارتند از:

Sequence Flow (جریان توالی)

جهت نمایش ترتیب و توالی انجام فعالیت ها در یک فرآیند بکار می رود.

 

Message Flow (جریان پیام)

برای نمایش جریان پیغام ها بین دو شریک فرآیند (Process Participants) به کار می رود.

شرکا که در واقع موجودیت ها یا نقش های مختلف در کسب و کار می باشند، پیغام ها را ارسال و دریافت می کنند. ( در BPMN، با دو Pool جداگانه می توان دو شریک را نمایش داد.)

در واقع، جریان پیام بین دو Pool  جدا برقرار می شود. (می تواند به مرز یا اشیاء درون آن متصل شود.)

 

 

Association(پیوند)

برای پیوند دادن داد ه ها، متن، و سایر Artifactها با Object Flow  ها بکار می رود.

برای نمایش ورودی ها و خروجی های فعالیت ها از این شئ استفاده می شود.