طراحی سایت

نمایش مطالب

خطوط شناوری (مسیر جریان) زبان مدلسازی BPMN

خطوط شناوری (مسیر جریان) زبان مدلسازی BPMN
مقالات, زبان BPMN 1397/05/24زهرا مرادفام

خطوط شناوری (مسیر جریان) زبان مدلسازی BPMN


Swim Lanes   این نشان گرافیكی برای جداكردن مسئولیت ها یا توانایی های كاركردی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در یک BPD، خطوط شناوری به دو صورت مختلف قابل ارائه هستند: Pool و Lane (خط سیر)

 

Swim Lanes یا خطوط شناوری (مسیر جریان)

این نشان گرافیكی برای جداكردن مسئولیت ها یا توانایی های كاركردی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در یک BPD، خطوط شناوری به دو صورت مختلف قابل ارائه هستند: Pool و Lane (خط سیر)

 

Pool

در شرایطی استفاده می شود كه دیاگرام شامل دو شریك یا موجودیت كسب و كار باشد كه از لحاظ گرافیكی این دو شریك در نمودار بوسیله Pool از هم جدا می باشند. فعالیت هایی كه در درون Pool های جداگانه رسم می شود، فرآیندهای مستقل محسوب می شوند. لذا خطوط Sequence Flow، مرز یک Pool را قطع نمی کند. در عین حال Message Flow بعنوان روشی برای نمایش ارتباط بین شركا می باشد و در نتیجه برای برقراری ارتباط بین دو Pool مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برای تعاملات (B2B) استفاده می شود. (در قالب نقش مثل خریدار و فروشنده و یا شرکت مثل IBM)

ممکن است یک فرآیند را شامل شود و یا یک Blackbox یاشد.

 

Lane

Lane، برای جداكردن فعالیت هایی كه به یك نقش یا واحد خاص در شركت مربوط  می شوند (بخش های داخلی pool) ، بكار می رود و معمولا بیانگر نقش های سازمانی هستند. Sequence Flow می تواند مرز بین Lane های درون یك Pool را قطع كند، لیكن Message Flow نمی تواند بین اشیاء جریان درون Lane های موجود در یك Pool مورد استفاده قرار گیرد.