طراحی سایت

نمایش مطالب

Artifacts یا مصنوعات در زبان مدلسازی BPMN

Artifacts  یا مصنوعات در زبان مدلسازی BPMN
مقالات, زبان BPMN 1397/05/24زهرا مرادفام

Artifacts یا مصنوعات در زبان مدلسازی BPMN


مدلسازان می توانند انواع Artifact ها را برای انتقال جزئیات بیشتر در مورد نحوه ی انجام فرآیند (غالباً برای نمایش ورودی و خروجی فعالیت ها) ایجاد كنند؛ با این وجود ساختار ابتدایی فرآیند در نمودار تغییری نخواهد كرد.

Artifact ها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

  1. Data Objects(شیئ داده ها)
  2. Group(گروه)
  3. Annotation (حاشیه نویسی)

Artifacts  یا مصنوعات

مدلسازان می توانند انواع Artifact ها را برای انتقال جزئیات بیشتر در مورد نحوه ی انجام فرآیند (غالباً برای نمایش ورودی و خروجی فعالیت ها) ایجاد كنند؛ با این وجود ساختار ابتدایی فرآیند در نمودار تغییری نخواهد كرد.

Artifact ها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

Data Objects(شیئ داده ها)

برای نمایش چگونگی درخواست شدن یا تولید شدن داده ها و اطلاعات توسط فعالیت ها بکار می رود و با Association به فعالیت ها پیوند داده می شود. در واقع نشان دهنده این است که چگونه داده ها، اطلاعات و اسناد در فرآیند استفاده می شود.

برای تعریف ورودی ها و خروجی های Activity ها استفاده می شود و می توانند وضعیت ارسال و دریافت آنها را مشخص کنند.

Group (گروه)

گروه بندی می تواند برای اهداف تجزیه و تحلیل و یا مستند سازی مورد استفاده قرار گیرد و برای دسته بندی کردن اجزای فرآیند یا بخش های عمده یک دیاگرام استفاده می شود، علی رغم این که تأثیری بر توالی جریان فرآیند نخواهد داشت و به آن چیزی اضافه یا از آن کم نمی کند.

 

Annotation (حاشیه نویسی)

مکانیزمی است که از آن بمنظور تأمین اطلاعات متنی اضافی برای خواننده ی دیاگرام استفاده می  شود.

 

توالی جریان فرآیند

توالی جریان فرآیند، ترتیب انجام فعالیت ها در یک فرآیند را نمایش می دهد.

 

 

 

توالی جریان فرآیند،شامل Event، Activity و یاGateway می شود اما یک زیر فرآیند را شامل نمی شود.

 

در صورت وجود روال عادی، یک علامت مورب در مسیر وجود خواهد داشت.