طراحی سایت

سیستم ارزیابی و کنترل عملکرد

پایش و کنترل

مدیران بدون نظام سنجش عملکردی قوی، توانایی ارزیابی و پایش عملکرد سازمان خود را ندارند. ارزيابي و به طور كلي مديريت عملكرد، فرايندي است كه ميتوان از طريق آن اطلاعات سـودمندي در خصوص چگونگي انجام موثر كارها براي تقويت رفتارهاي مثبت و حذف رفتارهاي نامناسب و غير ضروري به دست آورد.

عملکرد سازماني را مي توان بعنوان توانايي يک سازمان در جهت ايجاد نتايج در ابعادي که از قبل در رابطه با هدف تعيين شده، تعريف کرد (پارنل و همکاران (2006