طراحی سایت

مدل‌های ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد و مدل های آن

مدل‌های سنجش عملکرد

یک مدل ارزیابی عملکرد یک ابزار عالی برای بررسی عملکرد و توانایی کارمندان سازمانی می‌باشد. با این حال  به نظر می‌رسد بررسی عملکرد برای کارمندان، مانند یک قرار ملاقات در دندان‌پزشکی است که چیزی جز درد و ناراحتی را به همراه نخواهد داشت. با این وجود ارزیابی‌های عملکرد نباید برای کارمندان ناراحت‌کننده و خجالت‌آور باشد. این امر به نفع خود کارمندان است، بسیاری از سازمان‌ها بررسی مدل‌های عملکرد در فرمت های مختلف را به شکل قابل قبولی توسعه داده‌اند.

یک مرور ساده از مدل‌های عملکرد مورد آزمایش قرار می‌گیرد و ابزارهایی که برای ارزیابی مناسب بودن و عملکرد نیروی کار تست مورد استفاده قرار می‌گیرند. براساس مدل ارزیابی عملکرد، باید با دقت جزئیات ضروری و غیرضروری نوشته شده و ساده و صریح بیان شود تا کارکنان به راحتی مورد بررسی قرار گیرند. هرچه این ارزیابی با دقت بیشتری انجام شود سازمان را در رسیدن به اهداف موفقتر و کامیابی کارکنان و مدیریان را نیز به همراه دارد.

تعیین شاخص های رسمی فعالیت‌های مربوط به شغل و نتایج آن‌ها در یک موقعیت یا موقعیت های خاص توسط ارزیابی عملکرد صورت میگیرد.برای مثال  در معاملات مالی، هدف از ارزیابی میزان ثروتی است که فرد به شرکت و/ یا مشتریان خود اضافه می‌کند، ویا اینکه آیا موفقیت او بالاتر یا پایین‌تر از بازار یا هنجارهای صنعت است یا خبر بیان میشود. این تعاریف به نام سنجش عملکرد نیز نامیده می‌شود .

business dictionary