طراحی سایت

مفهوم و تعاریف مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد را می توان به عنوان فرآیندی تعریف نمود که به طور مداوم عملکرد نیروی کار را در سازمان ها شناسایی و توسعه می‌دهد. برای انجام این کار، عملکرد و اهداف هر فرد با ماموریت کلی و اهداف شرکت در ارتباط  و همراستا میشوند، از این رو، دو عنصر کلیدی مدیریت عملکرد عبارتند از :

  • فرآیند مستمر
  • پیوند عملکرد با ماموریت و اهداف

در مدیریت عملکرد، مدیران همواره تلاش می‌کنند تا میزان عملکرد کارمندان را بروی بهبود سطوح سازمانی به شکلی پیوسته و مستمر بررسی و اصلاح کنند.

 این یک ارزیابی سیستماتیک از عملکرد یک کارمند و استفاده از سیستم ارزیابی برای به نمایش دراوردن عملکرد بهتر در طول زمان بیان می‌شود.

مفهوم مدیریت عملکرد

به عنوان یک سیستم ارتباطی، نظام مدیریت عملکرد برای آموزش و یاری رساندن به کارمندان درجهت موفقیت افراد توسعه داده می‌شود. این امر نه تنها نیازمند جهت دهی، از سمت مدیران و سرپرستان است ، بلکه نیازمند مشارکت فعال  کارمندان درهر بخش از سیستم یکپارچه سازمان است.

این امر باعث می‌شود که کارکنان در مورد وظایف کلیدی کار خود آگاه شده و برای سطح عملکرد مورد انتظار تلاش کنند . مدیریت عملکرد بازخورد ثابتی بر عملکرد افراد داشته ، فرصت‌هایی برای آموزش و توسعه ایجاد میکند و باتوجه به  عملکرد، پاداشی عادلانه دریافت میکنند، و رتبه‌بندی می‌شوند.

Business Jargons