طراحی سایت

پایش و کنترل چابک

پایش و کنترل عملکرد چابک

مهمترین امردر یک سازمان پیشرو پایش و کنترل پس از اجرا است

 

پس از اندازه گیری فرایند، مهمترین بخش پایش و کنترل است. مداومت در این امر یکی از باارزشترین و مهمترین اموری است که در جهت رسیدن به نتایج به ما کمک میکند، درنتیجه پایه اصلی مدیریت عملکرد زمینه ساز در جهت رشد، بقا و بهبود مستمر یک سازمان است که اصلی ترین بخش پایش فرایندهای سازمانیست.

زمانی که در فرایندها کلیه امور و مستندات مربوط به آن فرایند تهیه شده و شاخص های اندازه گیری عملکرد مشخص گردیده است، داده ها گرداوری و مدیریت شده اند، به منظور اعمال تغییرات پایش و کنترل صورت میگیرد و ما میتوانیم در رشد سهم بازار تاثیرات مهمی را القا کنیم.شما میتوانید با استفاده کنترل فرایندها سبب ایجاد جایگاه رقابتی در این بازار جهانی شده و با عملکرد و بازرسی درست سهم بازار محصولات خویش را به نفع خودتان پیش ببرید این در حالیست که این امر مهم بصورت مداوم صورت پذیرد نه فقط در برهه ای از زمان ، زیرا هر روزه شاهد تغییرات بسیاری در دنیای کسب وکار هستیم که فرایندهارا دچار تغییر میکند پس می بایست این تغییرات از دل هر فرایند تغییر کنند و عملکرد و ارزیابی آنها بروزرسانی شود ، برای رسیدن به این مقصد مهم بایستی میزان پاسخگویی به نیازمندیهای مشتریان در هر سازمان، پایش و کنترل شده و مطابق با خواسته های مشتری عملکرد را پایش کرد.

monitoring and control ,performance ,evaluation ,bpm ,customer